Nyttjandeperiod av teckningsoptioner av serie 2020 inleds i dag den 4 maj 2020

I dag, den 4 maj 2020, inleds nyttjandeperioden av de teckningsoptioner av serie 2020 (”Teckningsoptionerna” eller ”TO 2) som emitterades i samband med ESEN eSports AB:s (”ESEN” eller ”Bolaget”) emission av units under fjärde kvartalet 2019. Nyttjandeperioden pågår fram till och med den 25 maj 2020. Fyra (4) teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en kurs om 0,75 SEK per aktie. Om samtliga teckningsoptioner nyttjas kommer ESEN att tillföras cirka 908 TSEK före emissionskostnader. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 25 maj 2020, alternativt säljer teckningsoptionerna senast den 20 maj 2020. 

Villkor för Teckningsoptionerna av serie 2020 i sammandrag: 

Nyttjandeperiod:         4 – 25 maj 2020.

Villkor: Fyra (4) teckningsoptioner av serie 2020 berättigar till teckning av en (1) ny aktie. 

Teckningskurs:         0,75 SEK per aktie, courtage utgår ej.

Emissionsvolym: Det finns 4 846 847 utestående teckningsoptioner av serie 2020. Vid fullt nyttjande tillförs ESEN totalt cirka 908 TSEK före emissionskostnader. 

Sista dag för handel med teckningsoptioner är den 20 maj 2020. 

Om du har dina teckningsoptioner förvaltarregistrerade 

I det fall optionsinnehavaren har sina optioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) ska teckning och betalning ske till respektive förvaltare som instruerar om vidare instruktioner avseende tillvägagångssätt för att nyttja sina teckningsoptioner. För mer information och för vidare instruktioner avseende hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner, vänligen kontakta din förvaltare i god tid. Notera att banken/förvaltaren behöver din anmälan om nyttjande av Teckningsoptionerna i god tid innan teckningstiden avslutas. 

Om du har dina teckningsoptioner direktregistrerade (VP-konto)

Ingen emissionsredovisning kommer att skickas ut. Anmälningssedel finns att tillgå på Bolagets hemsida (www.esenstudio.se) och Mangold Fondkommissions AB:s hemsida (www.mangold.se). Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Anmälningssedel samt likvid ska vara Mangold Fondkommission tillhanda senast enligt det datum som anges på anmälningssedeln. Så snart både teckning och betalning har registrerats hos Mangold Fondkommission ersätts teckningsoptionerna med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket. Därefter ersätts interimsaktier med aktier.
 

Kontakt

Johan Grape, VD ESEN eSports AB
+46 735 81 83 82

johan@esenstudio.com

Om ESEN eSports AB

ESEN är ett sändnings och produktionsbolag inom esport med en komplett infrastruktur för att arrangera och producera esport, vilket innefattar en egen esportarena, eventlokal, turneringsplattform, studio och TV-produktion med över 300 sändningar i ryggen. ESEN eSports är experter på liveproduktion och står bakom Nordens största esportturnering ”King of Nordic” under eget varumärke, men tar även på sig externa produktionsuppdrag för arrangörer och spelutvecklare. ESEN eSports är noterade på Spotlight Stock Market och har sina lokaler i Bromma, Stockholm. 

Detta meddelande innehåller information som ESEN eSports AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 10.30 CET den 4 maj 2020.