Kommuniké från Årsstämman 2021 i Esen esports AB (publ)

Idag 2021-04-09 höll Esen esports AB årsstämma. Stämman beslöt enhälligt i samtliga beslutspunkter.

 • Stämman fastställde resultat och balansräkning i bolaget. Stämman beslutade att disponera bolagets resultat enligt styrelsen förslag. För verksamhetsåret 2020 ska ingen utdelning ske.
 • Att ge styrelsen och VD (Joakim Stenberg för perioden 2020-01-01 – 2020-04-01, Johan Grape för perioden 2020-04-15 — 2020-12-31) ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. Det antecknades att VD och styrelseledamöter inte deltog i beslutet om ansvarsfrihet. Beslutet var enhälligt.
 • Stämman beslutade enligt större ägares förslag följande styrelse: fyra ledamöter enligt följande – omval av Mikael Larsson och Per Hägerö samt nyval av Faje Gani och Mirel Bikic. Per Hägerö valdes till ordförande.
 • Stämman beslutade om omval av revisorsfirma Ericsson & Lejonhird revisionsbyrå AB med revisor Camilla Malmgren som huvudansvarig.
 • Stämman beslutade enligt förslag att ersättning om ett och ett halvt prisbasbelopp per styrelseledamot för verksamhetsåret 2020. Till styrelseordförande skall tre prisbasbelopp utgå. Detta avser ledamöter som ej är anställda av Bolaget. Stämman beslutade att revisor ska arbeta enligt godkänd räkning.
 • Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt styrelsen förslag.
 • Stämman beslutade vidare att ändra §4 i bolagsordningen till följande: Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 008 144 kronor och högst 4 032 576 kronor.
 • Stämman beslutade vidare att ändra §5 i bolagsordningen till följande: Antalet aktier skall vara lägst 19 387 388 st och högst 77 549 552 st.
 • Stämman beslutade vidare att ändra §6 i bolagsordningen till följande: Styrelsen skall bestå av lägst fyra ledamöter eller högst tio ledamöter med högst två suppleanter. Styrelsen väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden till dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits.
 • Stämman beslutade att förvärva 51% av utestående aktier i 2Prove AB genom en kvittningsemission till 2Prove ABs aktieägare på totalt 3 642 857 st aktier till en teckningskurs om 70 öre per aktie. Efter emissionen uppgår det totala antalet aktier i ESEN esports AB till 41 501 044.
 • Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen vid ett eller flera tillfällen att fram till kommande årsstämma besluta om nyemissioner om upp till vad bolagsstämman begränsar med eller utan aktieägares företrädesrätt, innebärande att bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst upp till 4.032.576 kronor motsvarande högst 77.549.552 st. aktier.  Betalning kan ske genom apport, kvittning eller kontant. Motivet Bemyndigandet avser att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.
 • Stämman beslutade att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av besluten på årsstämman som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av förslagen till beslut vid Bolagsverket
 • Samtliga beslut fattades enhälligt.
 • Detaljerad information om förslagen finns i kallelsen till årsstämman, se bolagets hemsida, www.esenstudio.com, eller under nyheter på Spotlight Stock Markets hemsida.

Kontakt

Per Hägerö, styrelseordförande ESEN eSports AB
+46 70 269 14 66

per@hagero.nu
 

Om ESEN esports AB

ESEN är ett sändnings och produktionsbolag inom esport med en komplett infrastruktur för att arrangera och producera esport, vilket innefattar en egen esportarena, eventlokal, turneringsplattform, studio och TV-produktion med över 300 sändningar i ryggen. ESEN eSports är experter på liveproduktion och står bakom Nordens största esportturnering ”King of Nordic” under eget varumärke, men tar även på sig externa produktionsuppdrag för arrangörer och spelutvecklare. ESEN eSports är noterade på Spotlight Stock Market och har sina lokaler i Bromma, Stockholm.