Kommuniké från Årsstämman 2020 i Esen eSports AB

Idag 2020-05-14 höll Esen eSports AB årsstämma. Stämman beslöt enhälligt i samtliga punkter enligt styrelsens förslag. 
 

 • Stämman fastställde resultat och balansräkning i bolaget. Stämman beslutade att disponera bolagets resultat enligt styrelsen förslag. För verksamhetsåret 2019 ska ingen utdelning ske. 
 • Att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. Det antecknades att VD och styrelseledamöter inte deltog i beslutet om ansvarsfrihet.
 • Stämman beslutade enligt styrelsens förslag följande styrelse: fem ledamöter enligt följande – Christer Körnbäck, Joakim Stenberg, Ulf Björnemark och Per Hägerö samtliga omval. Nyval av Mikael Larsson. Per Hägerö valdes till ordförande. 
 • Stämman beslutade om omval av revisorsfirma Ericsson & Lejonhird revisionsbyrå AB med revisor Camilla Malmgren som huvudansvarig.
 • Stämman beslutade enligt styrelsen förslag att ersättning om ett och ett halvt prisbasbelopp per styrelseledamot för verksamhetsåret 2020. Till styrelseordförande skall två och halvt prisbasbelopp utgå. Detta avser ledamöter som ej är anställda av Bolaget. Stämman beslutade att revisor ska arbeta enligt godkänd räkning. 
 • Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt styrelsen förslag. Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen enligt styrelsens förslag.
 • Stämman beslutade om att bolagets firma skall vara ESEN esports AB mot tidigare ESEN eSports AB. Stämman beslutade vidare att ändra §5 i bolagsordningen till följande: Antalet aktier skall vara lägst 9 693 694 st och högst 38 774 776 st.
 • Stämman beslutade att minska aktiekapitalet med 1 235 643,29 kronor för täckande av förlust. Minskningen skall ske utan indragning av antalet aktier. Bolagets aktiekapital kommer att efter minskningen uppgå till 504 072,09 kronor, fördelat på sammanlagt 9 693 694 st aktier, envar med ett kvotvärde om 0,052 kronor.
 • Stämman beslutade att förvärva samtliga utestående aktier i Battleriff AB genom en riktad emission till Battleriffs aktieägare om totalt 6 533 239 st aktier. Efter emissionen uppgår det totala antalet aktier i ESEN eSports AB till 16 226 933 st aktier.
 • Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen vid ett eller flera tillfällen att fram till kommande årsstämma besluta om nyemissioner om upp till vad bolagsstämman begränsar med eller utan aktieägares företrädesrätt. Betalning kan ske genom apport, kvittning eller kontant. Motivet Bemyndigandet avser att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.
 • Detaljerad information om förslagen finns i kallelsen till årsstämman, se bolagets hemsida, www.esenstudio.com, eller under nyheter på Spotlight Stock Markets hemsida.

Styrelsen Esen eSports AB

För mer information, vänligen kontakta Bolaget på

Kontakt

Johan Grape, VD ESEN eSports AB
+46 735 81 83 82

johan@esenstudio.com

Om ESEN eSports AB

ESEN är ett sändnings och produktionsbolag inom esport med en komplett infrastruktur för att arrangera och producera esport, vilket innefattar en egen esportarena, eventlokal, turneringsplattform, studio och TV-produktion med över 300 sändningar i ryggen. ESEN eSports är experter på liveproduktion och står bakom Nordens största esportturnering ”King of Nordic” under eget varumärke, men tar även på sig externa produktionsuppdrag för arrangörer och spelutvecklare. ESEN eSports är noterade på Spotlight Stock Market och har sina lokaler i Bromma, Stockholm.