Insynspersoner och huvudägare avser nyttja teckningsoptioner av serie 2020/2021 (TO3)

ESEN esports AB (”ESEN” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att insynspersoner och huvudägare* i Bolaget avser nyttja hela sitt innehav av teckningsoptioner av serie 2020/2021 (TO3) (”Teckningsoptionerna”), motsvarande en investering om totalt cirka 383 KSEK.

*Innefattande följande insynspersoner och huvudägare: Ulf Björnemark, Joakim Stenberg, Mikael Larsson, Per Hägerö, Zebub AB, Optinator AB och Roxette Photo NV. 

Totalt rör det sig om 4 151 116 teckningsoptioner av serie 2020/2021, för teckning av  1 037 779 aktier i Bolaget.

Utnyttjandeperioden för Teckningsoptionerna
Teckning av aktier med stöd av Teckningsoptionerna äger rum från och med den 22 februari till och med den 8 mars 2021, vilket ska ske genom samtidig betalning senast klockan 15.00 den 8 mars 2021. Sista dag för handel med Teckningsoptionerna är den 4 mars 2021. Vissa banker och fondkommissionärer kan ha tidigare svarsdag än 8 mars 2021 varför det är viktigt att stämma av med sin bank/fondkommissionär om man önskar utnyttja Teckningsoptionerna om dessa är förvaltarregistrerade.

Villkor för teckningsoptioner
Fyra (4) Teckningsoptioner av serie 2020/2021 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning. Fastställandet av utnyttjandekursen för Teckningsoptionerna offentliggjordes den 18 februari 2021 och uppgår till 0,37 SEK per aktie.

Fullständiga villkor för Teckningsoptionerna framgår av memorandumet som gavs ut i samband med företrädesemissionen under tredje kvartalet 2020. Memorandumet finns tillgängligt på ESENs hemsida www.esenstudio.com

Denna information är sådan som ESEN eSports AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-03-02 10:32 CET.

Kontakt

Johan Grape, VD ESEN eSports AB
+46 735 81 83 82
johan@esenstudio.com

Om ESEN eSports AB

ESEN är ett sändnings och produktionsbolag inom esport med en komplett infrastruktur för att arrangera och producera esport, vilket innefattar en egen esportarena, eventlokal, turneringsplattform, studio och TV-produktion med över 300 sändningar i ryggen. ESEN eSports är experter på liveproduktion och står bakom Nordens största esportturnering ”King of Nordic” under eget varumärke, men tar även på sig externa produktionsuppdrag för arrangörer och spelutvecklare. ESEN eSports är noterade på Spotlight Stock Market och har sina lokaler i Bromma, Stockholm.