ESENs företrädesemission övertecknad

ESEN esports AB (”ESEN” eller ”Bolaget”) meddelar idag att den företrädesemission av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner som beslutades av styrelsen den 18 september 2020 (”Företrädesemissionen”), och för vilken teckningstiden avslutades den 13 oktober 2020, har slutförts. Företrädesemissionen har tecknats till 192,5 procent. Cirka 86,3 procent av Företrädesemissionen tecknades med stöd av teckningsrätter, varav cirka 9,4 procent tecknades med stöd av teckningsrätter via kvittning av fordran, och cirka 106,3 procent av Företrädesemissionen tecknades utan stöd av teckningsrätter. Genom Företrädesemissionen tillförs ESEN cirka 10,2 MSEK före emissionskostnader.

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som angivits i det investeringsmemorandum som upprättats i samband med Företrädesemissionen. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom utskickad avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i ESEN med cirka 884 073,11 SEK genom utgivande av 17 001 406 nya aktier. Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 1 768 146,23 SEK medan antalet aktier kommer uppgå till 34 002 812. Dessutom emitteras 17 001 406 teckningsoptioner av serie 2020/2021 (”Teckningsoptionerna”). Teckningsoptionerna berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget för varje befintlig Teckningsoption. Perioden för utnyttjande av Teckningsoptionerna kommer löpa från och med den 22 februari till och med den 8 mars 2021. Nyttjandekursen för Teckningsoptionerna kommer att motsvara den volymviktade genomsnittskursen för ESENs aktie under tio (10) handelsdagar närmast före perioden för utnyttjande av Teckningsoptionerna, med avdrag för en rabatt om trettio (30) procent, dock aldrig lägre än 0,06 SEK per Teckningsoption och en högsta utnyttjandekurs om 2,00 SEK per Teckningsoption. Teckningsoptionerna avses tas upp till handel på Spotlight Stock Market efter dess att registrering av Företrädesemissionen har slutförts vid Bolagsverket.

Befintliga aktieägare som valt att inte teckna i Företrädesemissionen kommer vidkännas en utspädning om 50 procent.

Handel med betald tecknad unit (”BTU”) beräknas ske på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 29 september 2020 fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket. Värdepappersinstitut med erforderligt tillstånd står till tjänst med förmedling av köp och försäljning av BTU.

Styrelseordförande Per Hägerö har ordet

Under ledning av VD Johan Grape har ESEN redan tagit stora steg under 2020 med förvärvet av Battleriff som en av det viktigaste komponenterna för att skapa ett bolag med stark tillväxt och god lönsamhet där Battleriff-plattformen redan visar sin potential affärsmässigt. Emissionens överteckning visar på att marknaden anser att vi är på rätt väg och att en så hög andel som 86% tecknas med företräde får ses som ett kvitto på förtroendet för ESEN. Med kapitalet från emissionen kan vi fortsätta investeringen i Battleriff-plattformen och samtidigt aktivt leta kompletterande förvärv

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB agerar rådgivare och emissionsinstitut i Företrädesemissionen. Mangold Fondkommission AB bistår ledningen och styrelsen för ESEN med tjänster rörande upprättande av investeringsmemorandum, koordinering med tredje part och stöd vid frågor rörande bolagsformalia i samband med i Företrädesemissionen. Qap Legal Advisors AB agerar legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Per Hägerö, Styrelseordförande ESEN esports AB

Tel: 070-2691466
Epost: per@hagero.nu

Denna information är sådan som ESEN esports AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-10-15 13:51 CET.

Om ESEN eSports AB

ESEN är ett sändnings och produktionsbolag inom esport med en komplett infrastruktur för att arrangera och producera esport, vilket innefattar en egen esportarena, eventlokal, turneringsplattform, studio och TV-produktion med över 300 sändningar i ryggen. ESEN eSports är experter på liveproduktion och står bakom Nordens största esportturnering ”King of Nordic” under eget varumärke, men tar även på sig externa produktionsuppdrag för arrangörer och spelutvecklare. ESEN eSports är noterade på Spotlight Stock Market och har sina lokaler i Bromma, Stockholm.