ESEN esports offentliggör memorandum

Den 18 september 2020 beslutade styrelsen i ESEN esports AB (”ESEN” eller ”Bolaget”) med stöd av bemyndigande från ordinarie bolagsstämma den 14 maj 2020, att genomföra en Unitemission om högst 17 001 406 units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Varje unit innehåller en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2020/2021. Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs ESEN cirka 10,2 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 50 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Offentliggörande av memorandum

Styrelsen i ESEN har, med anledning av Företrädesemissionen, upprättat ett investeringsmemorandum och finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.esenstudio.com), Spotlight Stock Markets webbplats (www.spotlightstockmarket.com) samt Mangold Fondkommission ABs webbplats (www.mangold.se). Anmälningssedlar kommer finnas tillgängliga från den 29 september 2020 på Bolagets webbplats samt på Mangold Fondkommission ABs webbplats.

Tidplan för Företrädesemissionen

Teckningsperiod: 29 september 2020 – 13 oktober 2020

Handel i uniträtter: 29 september 2020 – 9 oktober 2020

Beräknad dag för offentliggörande av utfall: Omkring den 15 oktober 2020

Emissionsinstitut

Mangold Fondkommission agerar projektledare till ESEN i samband med den planerade företrädesemissionen

Kontakt

Per Hägerö, styrelseordförande ESEN eSports AB
+46 70 269 14 66
per@hagero.nu
 

Om ESEN eSports AB

ESEN är ett sändnings och produktionsbolag inom esport med en komplett infrastruktur för att arrangera och producera esport, vilket innefattar en egen esportarena, eventlokal, turneringsplattform, studio och TV-produktion med över 300 sändningar i ryggen. ESEN eSports är experter på liveproduktion och står bakom Nordens största esportturnering ”King of Nordic” under eget varumärke, men tar även på sig externa produktionsuppdrag för arrangörer och spelutvecklare. ESEN eSports är noterade på Spotlight Stock Market och har sina lokaler i Bromma, Stockholm.