ESEN Esports AB meddelar första dag för handeln med teckningsoption av serie TO4

Första dag för handel i teckningsoptioner av serie TO4 på Spotlight Stock Market är den 3 december 2021.

Villkor för teckningsoptionerna

Villkor: En (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Nyttjandekurs: 0,45 SEK per aktie, courtage utgår ej.

Utnyttjandeperiod: Teckning av aktier får ske antingen under perioden från och med (a) 8 februari 2022 fram till och med 22 februari 2022 eller (b) 9 februari 2023 fram till och med 23 februari 2023.

Kontakt

Per Hägerö, styrelseordförande ESEN esports AB
+46 70 269 14 66
per@hagero.nu