ESEN eSports AB genomför förändringar i syfte att stärka sin kapacitet för informationsgivning

ESEN eSports AB flyttades till observationslista den 19 maj 2020 för att Spotlight Stock Market ansåg att bolaget saknade erforderlig kapacitet för informationsgivning till värdepappersmarknaden enligt punkten 2.15 i Spotlights regelverk.

Bolagets styrelse och ledning såg naturligtvis mycket allvarligt på observationsnotering och har sedan dess arbetat intensivt för att säkerställa att bolaget ska ha förmågan att förse aktiemarknaden med korrekt, relevant, tydlig och inte vilseledande information och därmed uppfylla Spotlights regelverk.

Mot bakgrund av ovanstående vill bolaget ta tillfället i akt att berätta om hur bolaget ser ut idag och vilka åtgärder som har vidtagits för att stärka bolagets interna kontroll, styrning samt kapacitet för informationsgivning.

ESEN ingår i en koncern inom e-sport och ”gaming”. Koncernen har tre verksamhetsområden, som bedrivs i ESEN eSports AB (moderbolaget) och de två helägda dotterbolagen, Battleriff Gaming AB och ESEN Studio i Stockholm AB. Inom moderbolaget bedrivs liveproduktion av e-sport; bl.a. e-sportturneringen King of Nordic. Därutöver genomförs externa produktionsuppdrag för arrangörer och spelutvecklare inom e-sport. Bolagets intäkter härrör från annonsering och sponsring, bettingrättigheter samt mediarättigheter. Battleriff är en spelplattform som ESEN förvärvade genom en riktad emission under våren 2020. Plattformen har idag betalande användare. Intäkter genereras primärt från prenumerationsintäkter, sponsorer och reklamytor. ESEN Studio bedriver livesändningar och produktionsuppdrag, såväl internt som externt.

Styrelsen i ESEN består av styrelseordförande Per Hägerö, ledamöterna Christer Körnbäck, Joakim Stenberg, Mikael Larsson och Ulf Björnemark. Oaktat att befintlig styrelse bedöms ha tillräcklig kompetens för att driva ett noterat bolag, har ESEN ambitionen att se över styrelsens sammansättning och försöka bredda kompetensen inom styrelsen vid årsstämman 2021. ESEN önskar knyta till sig styrelseledamöter som kan vara mer aktiva med råd och stöd till bolagets ledning, dels i den operativa delen, dels i rapporteringsdelen. Därutöver önskar bolaget knyta till sig en person med rätt nätverk i branschen.

Vd för koncernen är Johan Grape. Därutöver finns det ytterligare fyra heltidsanställda i koncernen, varav en person i Battleriff. Johan Grape tillträdde som ny vd i mitten av april 2020 och har sedan dess arbetat hårt med att förbättra bolagets interna rutiner och processer samt arbetat aktivt för att stärka bolagets varumärke inom branschen. Det har varit frågan om ett omfattande arbete. För att säkerställa att korrekt information offentliggörs till aktiemarknaden har bolaget anlitat extern expertis inom finansiell rapportering samt informationsgivning.

ESEN har utökat samarbetet med redovisningsbyrån Ekonum AB för löpande bokföring och finansiell rapportering med Johan Dahl som huvudansvarig redovisningskonsult. Johan Dahl har lång erfarenhet från revisionsbranschen där han var Senior Auditor på EY. Johan Dahl och Ekonum har skött den löpande bokföringen sedan mars 2019, men sedan sensommaren 2020 har detta strukturerats om så att Ekonum även ska sköta den finansiella rapporteringen. Därutöver har ESEN ett nära samarbete med dess auktoriserade revisor, Camilla Malmgren för kvalitetssäkring och inofficiell genomläsning av finansiella rapporter.

Eftersom ledning och styrelse behöver stöd kring utformandet av pressmeddelanden och bedömningen av information, har bolaget anlitat extern konsult, Belle Advokatbyrå, till sin hjälp. Byrån, med ansvarig advokat Jennifer Jankevics som har flera års erfarenhet av informationsgivning till aktiemarknaden, kommer att anlitas för att kvalitetsgranska bolagets pressmeddelanden innan offentliggörande för att på så sätt säkerställa att den information som bolaget offentliggör är korrekt, relevant, tydligt tillräcklig och inte vilseledande.

Därutöver har styrelsen antagit en uppdaterad och mycket detaljrik informationspolicy, som bolagets ledning kommer att tillämpa i det dagliga arbetet.

Vad gäller bolagets hemsida finns idag aktieägarinformation att tillgå på https://esensstudio.com via koppling till bolagets IR-sida på Spotlight. Bolaget kommer framgent att använda hemsidan https://esenesports.com/ för att kunna offentliggöra aktieägarinformation direkt på denna. Arbetet med hemsidan kommer att inledas inom kort. 

– Vi känner oss mycket nöjda och stolta över det arbete som gjorts för att läka de tidigare bristerna som gjorde att bolaget placerades på observationslistan. Vi känner oss nu trygga med att framåt kunna upprätthålla en god intern kontroll, styrning och kapacitet för informationsgivning. Vi lägger nu detta bakom oss och blickar framåt mot en spännande vår. Vi passar samtidigt på att tacka våra aktieägare och Spotlight Stock Market för allt stöd och fortsatt förtroende, säger vd Johan Grape i en kommentar.

Kontakt

Johan Grape, VD ESEN esports AB
+46 735 81 83 82
johan@esenstudio.com

Om ESEN eSports AB

ESEN är ett sändnings och produktionsbolag inom esport med en komplett infrastruktur för att arrangera och producera esport, vilket innefattar en egen esportarena, eventlokal, turneringsplattform, studio och TV-produktion med över 300 sändningar i ryggen. ESEN eSports är experter på liveproduktion och står bakom Nordens största esportturnering ”King of Nordic” under eget varumärke, men tar även på sig externa produktionsuppdrag för arrangörer och spelutvecklare. ESEN eSports är noterade på Spotlight Stock Market och har sina lokaler i Bromma, Stockholm.