ESEN avyttrar delar av befintlig verksamhet i enlighet med bolagets strategi och intensifierar arbetet med nya förvärv

ESEN esports AB (Bolaget) är glada att kunna meddela att bolaget avyttrar sin svenska studioverksamhet. Bakgrunden till försäljningen är att Bolaget som tidigare kommunicerat genomgår en strategiförändring. I detta inkluderas kostnadsreduceringar av icke lönsamma delar av verksamheten och delar som inte bedöms vara tillräckligt skalbara. Försäljningen av studioverksamheten medför att Bolaget nu står starkt rustade inför ett kommande förvärv.

Avtalet kring studioverksamheten uppgår till en total köpeskilling om 700.000 kronor och betalning sker genom en revers. Köparna av studioverksamheten är Johan Grape, Christer Körnbäck och Mattias Holmer. Johan och Christer avslutar därmed sin anställning hos ESEN esports AB för att driva verksamheten i egen regi tillsammans med Mattias. 

I och med försäljningen av den svenska studion och tidigare kostnadsreduceringar befinner sig ESEN esports i ett gott ekonomiskt skick i och med att Bolaget har lyckats reducera kostnaderna med 8,4 miljoner kronor på årlig basis. Fram till 2022-03-31 kommer ESEN esports fortsatt bära en del kostnader i och med försäljningen av studion, samt tidigare avvecklingar och uppsägningar. Efter mars 2022 är prognosen att ESEN esports koncernen kommer ha ett positivt EBIT resultat.

Med ovan nämnt står ESEN esports i en bättre position att bearbeta de förvärvsdiskussioner som pågår samt att bygga värde för aktieägarna. Ambitionen från bolagets sida är att kunna kommunicera till marknaden ett eller flera konkreta beslut till förvärv innan januaris slut.

Denna information är sådan som ESEN eSports AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-12-10 16:11 CET.

Kontakt

Alexander Dypbukt, tf. VD ESEN esports AB
+46 73 600 16 84
alexander@esenstudio.com