Delårsrapport 3 2021 ESEN esports AB

NYCKELTAL

Detta är första tillfället som koncernredovisning upprättas för kvartalsrapport tre, siffrorna inom parantes avser moderbolagets siffror vid förra årets kvartalsrapport tre. 

FINANSIELL ÖVERSIKT FÖR KVARTAL 3 2021
Totala intäkter uppgick till 1,2 MSEK (0,2)
Rörelseresultatet uppgick till -1,7 MSEK (-1,1)
Periodens resultat uppgick till -1,7 MSEK (-1,1)
Resultat per aktie uppgick till -0,04 SEK (-0,23)
Siffror inom parentes avser det tredje kvartalet 2020. 

FINANSIELL ÖVERSIKT FÖR DE FÖRSTA NIO MÅNADERNA 2021
Totala intäkter uppgick till 3,5 MSEK (0,7)
Rörelseresultatet uppgick till -5,7 MSEK (-4,0)
Periodens resultat uppgick till -5,7 MSEK (-4,1)
Resultat per aktie uppgick till -0,14 SEK (-0,24)
Siffror inom parentes avser de första nio månaderna 2020.

VD har ordet

ESEN har äntligen lyckats nå till den punkt där vi kan skapa en stabilare grund i bolaget för att kunna ge koncernens rätt förutsättningar för tillväxt. Man hade visserligen en förhoppning att nå detta skede tidigare, men jag ser nu med tillförsikt på det avslutande kvartalet samt kommande år. 

De uppsatta målen för Q3 har vi inte riktigt nått hela vägen fram till. Både ledtider och fokusering på strukturella förändringar som gjorts inom organisationen ligger bakom detta. Vi ser dock att dessa förändringar varit nödvändiga och som redan nu påvisar en positiv förändring i Q4 som vi redan rapporterat om.
 
Vi kommer fortsatt ha ett stort fokus på bolagets förvärvsstrategi framöver för att genomföra lönsamma och strategiska förvärv för koncernen. Bolaget har under året utvärderat ett antal bolag, av olika anledningar har vi dock ej gått vidare med dessa bolag. Vi jobbar aktivt med att identifiera ett kvalitativt förvärvsobjekt för att kunna presentera framöver. Här kommer ju våra nya investerare att bli en stor tillgång med deras erfarenhet, kunskap och driv.

Våra senaste två tillskott 2Prove och ESEN Danmark har visat sig vara två enorma resurser, med fortsatt stor potential. 2Prove har inte bara resultatmässigt bidragit till en positiv utveckling, utan även genererat nya kontakter, möjligheter och affärer för ESEN Studio. 

ESEN Danmark har som vi tidigare meddelat kommit igång oerhört bra och taktar målsättningen att vara lönsamt i början av nästa år. Man har redan nu knutit till sig attraktiva projekt och vi ser en fortsatt stor efterfrågan på de tjänster som ESEN tillhandahåller. 

ESEN studio har fått ett nytt utseende online, genom en ny hemsida där vi redan nu börjat få in förfrågningar och affärer från nya kunder. Ett fortsatt fokus framöver kommer vara att utveckla och öka intäkterna i studion. Vi har bland annat utvecklat våra processer och vår IT-miljö, och därigenom sett till att studion fortsatt ligger tekniskt i framkant. 

Vi har under hösten börjat se resultatet av vårt samarbete med Läkaresällskapet med flera genomförda produktionsuppdrag. Denna typ av affärsupplägg kommer vi fortsätta söka vilket skapar en stabil långsiktig inkomst för bolaget. Samarbetet med House of Minds är en annan typ av samarbete som vi ser kan växa enormt under våren. 

I närtid kommer vi fortsatt slutföra de strukturella förändringar som påbörjats i organisationen och som kommer ge fortsatta kostnadsbesparingar. Det är ett naturligt första steg i vår process att bli en lönsam koncern. 


Johan Grape
VD, ESEN esports

Delårsrapport 3 2021 ESEN esports AB

Kontakt

Johan Grape, VD ESEN esports AB
+46 735 81 83 82
johan@esenstudio.com

Om ESEN eSports AB

ESEN är ett sändnings och produktionsbolag inom esport med en komplett infrastruktur för att arrangera och producera esport, vilket innefattar en egen esportarena, eventlokal, turneringsplattform, studio och TV-produktion med över 300 sändningar i ryggen. ESEN eSports är experter på liveproduktion och står bakom Nordens största esportturnering ”King of Nordic” under eget varumärke, men tar även på sig externa produktionsuppdrag för arrangörer och spelutvecklare. ESEN eSports är noterade på Spotlight Stock Market och har sina lokaler i Bromma, Stockholm.