Bolagsordning

Bolagsordning för Esen eSports AB

§ 1 Firma
Bolagets firma är ESEN esports AB. Bolaget är publikt.

§ 2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms Stad.

§ 3 Verksamhet
Bolaget skall direkt eller indirekt genom bolag äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet. Bolagets verksamhet skall vidare vara att utveckla och sälja varor och tjänster inom media-, informations- och kommunikationsområdena inom bl a esport samt därmed förenlig verksamhet.
Äga aktier i andra bolag.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 008 144 kronor och högst 4 032 576 kronor.

§ 5 Antal aktier
Antal aktier skall vara lägst 19 387 388 stycken och högst 77 549 552 stycken.

§ 6 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst fyra ledamöter eller högst tio ledamöter med högst två suppleanter. Styrelsen väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden till dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits.

§ 7 Revisor
För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en auktoriserad revisor. Revisor utses på ordinarie bolagsstämma för en tidsperiod om fyra år.
Eller revisorsbolag med utsedd revisor

§ 8 Kallelse till bolagsstämman
Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett. Den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma. Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4§ andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). För att erhålla rätten att deltaga på bolagsstämma krävs föranmälan enligt de instruktioner som föreligger vid kallning.

§ 9 Ärenden på ordinarie bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller flera justeringsmän.
4. Prövning av stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut angående
      a. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning.
      b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställda balansräkning, och
      c. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden åt s10 tyrelse och revisor
9. Val av styrelse och revisor samt eventuella styrelse- och revisorssuppleanter.
10. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen.

Vid bolagsstämman må envar röstberättigad utöva rösträtt för hela antalet av honom företrädda aktier.

§ 10 Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd I aktieboken och antecknad I ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18§ första stycket 6-8 nämnda lag, sak antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39§ aktiebolagslagen (2005:551)

§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden 1 januari – 31 december; kalenderår.