slider iamge

VÄLKOMMEN TILL ESEN eSports

KUNGAR AV ESPORT

ESEN eSports är ett av Sveriges största sändningsbolag för esport och gaming. Vi producerar stora esportturneringar som King of Nordic, King of the Storm och King of Nordic Overwatch Cup, samt gör och sänder turneringar på events.

INVESTOR RELATION

 

 

BOLAGSSTYRNING

Styrelsen väljs av bolagsstämma. Samtliga ledamöter är valda till nästa årsstämma. En styrelseledamot äger rätt att när som helst frånträda sitt uppdrag. Vid årsstämma kan även revisionsbolag eller revisor väljas. Val av revisor sker normalt med längre förordnande än ett år. Bolaget utser inte någon valberedning. Enskilda aktieägare framlägger förslag till styrelseledamöter eller andra valbara befattningshavare till Bolagets styrelse inför upprättande av kallelse till bolagsstämma. Den verkställande direktören utses av styrelsen och har främst ansvar för Bolagets löpande förvaltning och den dagliga driften. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och vd anges i arbetsordningen för styrelsen och instruktionen för vd. Verkställande direktören ansvarar också för att upprätta rapporter och sammanställa information från ledningen inför styrelsemöten och är föredragande av materialet på styrelsesammanträden. Bolaget är inte skyldigt att tillämpa Svensk Kod för Bolagsstyrning och har ej åtagit sig att frivilligt följa den. Bolaget utser inga särskilda kommittéer eller utskott för revisons- eller ersättningsfrågor.

 

 

ÄGARSTRUKTUR

  2017-05-01 2017-08-31
Person/Bolag Antal aktier, st Andel röster och kapital Antal aktier, st Andel röster och kapital
Joakim Stenberg 600 000 22% 600 000 19%
Körnbäck Holding AB 600 000 22% 600 000 19%
Jan Lundemo 400 000 14% 400 000 13%
Mölna Spar AB 210 000 8% 219 000 7%
Ann-Sofie Ekström 200 000 7% 200 000 6%
Rikard Franzén 200 000 7% 200 000 6%
Bastian Ericsson 172 000 6% 172 000 5%
Fredrik Preilser 140 000 5% 140 000 4%
NS Ventures AB 124 000 4% 150 563 5%
Övriga (5st / 471st 140 000 5% 497 761 16%
  2 786 000 100% 3 179 234 100%

 

 

AKTIEKAPITAL UTVECKLING

År Händelse Förändring aktiekapital (kr) Förändring antal aktier Aktiekapital (kr) Antal aktier Kvotvärde (kr) Teckningskurs (kr) *
2015 Bolagsbildning 50 000 1 000 50 000 1 000 50 -
2016 Nyemission 12 500 250 62 500 1 250 50 4000 (2)
2016 Nyemission 7 150 143 69 650 1 393 50 14400 (7,2)
2017 Fondemission 430 350 0 500 000 1 393 - -
2017 Split: 2000 på 1 0 2 784 607 500 000 2 786 000 0,1795 -
2017 Nyemission 70 589 393 324 570 589 3 179 324 0,1795 16
* Teckningskurs i parentes avser kurs omräknad för split

 

 

REVISOR

Camilla Malmgren är auktoriserad revisor och medlem i FAR. Den nuvarande revisorn registrerades 2016-07-08 hos Bolagsverket. Byte av revisor har inte skett under den tid som omfattas av den ekonomiska översikten i detta memorandum.

STYRELSE

Esen eSports Styrelse

Christer Körnbäck
Christer Körnbäck
Ordförande

Född 1970
I styrelsen sedan 2015

Innehav i ESEN: 600 000 aktier

Christer Körnbäck är en av grundarna av ESEN eSports AB. Han startade sin gamingkarriär på 80-talet när hemdatorer blev populära. Sedan dess har gaming och esport utgjort en stor del av Christers karriär. Yrkeskarriären inleddes vid Electrolux där han lärde sig försäljningens grunder. 1992 startade Christer sitt första företag, som sedermera utvecklades till QPAD Pro Gaming Gear, ett av de första varumärken som tillverkade tillbehörsprodukter riktade mot gamers. Christer grundade även den studio som senare förvärvades av ESEN esports AB.

Joakim Stenberg
Joakim Stenberg
VD / styrelseledamot

Född 1979
I styrelsen sedan 2015

Innehav i ESEN: 600 000 aktier

Joakim Stenberg har en omfattande IT bakgrund, erfarenhet från tillverkare, distributörer och återförsäljare. Han var teknisk ansvarig för AMD i Norden och Baltikum mellan 2000-2007. Joakim var ansvarig för försäljning och marknadsföring på QPAD mellan 2011-2016. Eftergymnasiala studier i form av kurser; Ledarskap och kommunikation, Professionell försäljning och Retorik.

Per Hägerö
Per Hägerö
Styrelseledamot

Född 1972
I styrelsen sedan 2015

Innehav i ESEN: 4000 aktier

Per Hägerö har en lång bakgrund inom IT-branschen bland annat som marknadschef och teknisk direktör för neXus och PortWise. Per Hägerö har eftergymnasial utbildning genom fristående kurser på Universitet och senare på IFL Executive Education (Handelshögskolan).

 

 

Handelsinformation

Aktien kommer att handlas under kortnamnet ESEN och har ISIN-kod: SE0009889157.
Bolagets LEI-kod är: 549300K56JNOY5PC2M79.

Bolagets aktiebok förs av Euroclear Sweden AB

ANMÄLAN NYHETSBREV